خط تولید کنسرو

درباره خط تولید کنسرو

درابتدا ميبايست لوبيا بوجاري و شن گيري و شستشوي شود با توجه به اينكه اغلب لو بيا هاي مصرفي جهت كنسرو وغيره پاك كرده نميباشندلذا ابتدا بايست لوبيارا پاك كرده وسپس شستشووآنگاه براي كنسروآماده نمود.عمل پاك كردن عبارتست از: بوجاري وجداسازي لوبياهاي خراب و شن گيري ونيز شستشوي اوليه .
1- بوجاري و شن گيري :دراين مرحله خاروخاشاك موجود درلوبيا سنگها وآشغالهايي كه ازنظرابعاد بزرگتر ويا كوچكترازلوبيا ويا نخود هستندرا جدا نموده ولوبيا (نخود) همراه شنهاي هم اندازه به قسمت بعدي منتقل ميگردد.

خانه درباره ماتماس با ما